Translate

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ขายของออนไลน์ต้องแสดงราคา รายละเอียดสินค้า-บริการ ให้ชัดเจน

บอร์ดคุมราคาสินค้าฯ ออกประกาศสั่ง “ผู้ค้าออนไลน์” ต้องแสดงราคา-รายละเอียดสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงค่าบริการ /ประเภท/ชนิด/ลักษณะ/ขนาด/น้ำหนัก และรายละเอียดอื่นๆ ด้วยการการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏในสินค้า ภาษาไทย หรือภาษาอื่นด้วยก็ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์

“โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นควรกำหนดให้มีการกำกับดูแลการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและ บริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบ ราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๕) มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์
ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย การแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้
ข้อ ๔ กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือ ค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจน ครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ
ข้อ ๕ การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๓ ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่า ราคาจำหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้คะ  Credit By..M THAI NEWS ณ วันที่ 21 มีนาคม 2517
และ ข้อมูลจาก ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

มาตรฐานการแบ่งบรรจุ FRAGRANCE HONGHUAT

ถึง ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

เนื่องจากมีลูกค้าจำนวนมาก สอบถามเข้ามาถึงวิธีการแบ่งบรรจุในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FRAGRANCE น้ำมันหอมระเหย ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า สินค้าในกลุ่มนี้จะถูกนำเข้ามาจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ในขนาดมาตรฐาน 5 กก. หรือ 10 กก. หรือ 25 กก.

ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกซื้อและใช้สินค้าในขนาด หรือปริมาณที่เหมาะสม กับความต้องการ จึงได้ทำการแบ่งบรรจุ เป็น 4 ขนาดมาตรฐาน คือ

  1. น้ำหนักFRAGRANCE / น้ำมันหอมระเหย 25 กรัม
  2. น้ำหนักFRAGRANCE / น้ำมันหอมระเหย 200 กรัม
  3. น้ำหนักFRAGRANCE / น้ำมันหอมระเหย 800 กรัม
  4. และขนาดมาตรฐานจากผู้ผลิต
โดยน้ำหนักที่บรรจุในขวดบรรจุภัณฑ์ จะไม่รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ และเพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ เรายึดมั่นในสโลแกนของเรา คือ สินค้าดี มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ในบริการ มาตรฐานฮงฮวด

ท่านสามารถดูวิธีการแบ่งบรรจุตามขนาดน้ำหนักได้จากคลิปนี้ (ตัวอย่างการแบ่งบรรจุขนาด 200 กรัม)


แต่อย่างไรก็ตาม หากได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์จริง FRAGRANCE หรือ น้ำมันหอมระเหยนั้น เมื่อเทใส่ภาชนะ หรือวัตถุดิบใดๆ ท่านอาจจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ครบตามน้ำหนัก เนื่องจาก น้ำมันนั้นๆ อาจติดขวดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นปกติในการใช้งานเหมือนสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ได้แก่ แชมพู น้ำยาล้างจาน ยาสีฟัน โลชั่น หรือครีมทาผิว เป็นต้น

ท่านสามารถดูตัวอย่างได้จากคลิปนี้