Translate

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สูตรทำสบู่ก้อนใส | DIY BASIC GLYCERIN SOAP MAKING

 Basic Glycerin Soap Making

อยากรู้ไหมว่า..สบู่ทั่วไปกับสบู่กลีเซอรีน แตกต่างกันอย่างไร

สบู่ทั่วไป เป็นสบู่ที่ผลิตเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องจักรเป็นหลัก เพื่อผลิตให้ได้ปริมาณมากๆ โดยการนำเกล้ดสบู่ หรือที่เรียกว่า Soap Noodle หรือ Soap Chip มาเติมสารบำรุงผิว ซึ่งมักเป็นสารเคมีและน้ำหอม ลักษณะของเนื้อสบู่ที่ได้จะมีความแข็ง จึงสามารถนำมาปั๊มขึ้นรูปได้ จึงมักมีรูปก้อนสบู่ที่สวยงามน่าใช้
สบู่กลีเซอรีน เป็นสบู่ที่ใช้วิธีการผลิต โดยการทำปฏิกิริยากันระหว่างน้ำมันกับสารละลายด่าง จึงทำให้เกิดกลีเซอรีนธรรมชาติอยู่ในตัวสบู่ และกลีเซอรีนนี้เองที่เป็นสารที่ให้ความชุ่มชื่นแก่ผิว และยังสามารถเติมสารธรรมชาติอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าในการบำรุงผิวเพิ่้มมากขึ้นได้ตามต้องการ ลักษณะของเนื้อสบู่ที่ได้มักจะนิ่ม และละลายน้ำง่าย การปั๊มขึ้นรูปของสบู่จึงทำได้ยาก จึงมักจะมีรูปทรงธรรมดาเช่น สี่เหลี่ยม/วงกลม นอกจากนั้นคุณค่าของสบู่ที่มีต่อผิว ยังขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำมันที่เลือกใช้ ซึ่งน้ำมันแต่ละชนิดกันจะมีประโยชน์ที่แตกต่างกัน

          บริษัท ฮงฮวด ของนำเสนอสูตรง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง ตามวิธีด้านล่างนี้คะ


How to make soap bar

 1. To Cut soap base as a cube.
 2. To melt soap base in a pot or micro-wave until become liquid. (In case of MW, set timer at 20-30 seconds per time)
 3. Adding color if require and fragrances or essential oils, stir. (Do not add while boiling. 50-60 celsius degree recommended)
 4. Then, wait until the temperature cool down, 50-60 celsius degree.
 5. To pure in prepared molds.
 6. While puring in molds, spray little Ethyl Alcohol on the soap if you see air bubble on the soap.
 7. To unblock molds when become solid. Finish.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@honghuatshop.com
http://www.honghuatshop.com/ | www.facebook.com/honghuatshop |
หรือ Add Line ID : @shophonghuat

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ความปลอดภัยตามมาตราฐานสปา | SPA safety

ที่มา:  The official magazine of the Thai Spa Association on August - September 2010 Page 13| http://www.thaispaassociation.com/

ความปลอดภัยตามมาตราฐานสปา
กระทรวงสาธารณสุข

“สปา” เป็นรูปแบบผสมผสานศาสตร์แห่งการบำบัดเพื่อสุขภาพหลายอย่างมารวมกัน ด้วยการบริการที่ผ่อนคลายด้วยน้ำ โดยเน้นความสุขจากการผ่อนคลายที่เกิดจากรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัสเพื่อสุขภาพที่ดดี จากการผ่อนคลายที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

ปัจจุบันสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพหลายๆ แห่งจึงนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นเมนูบริการเพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างและเป็นเพิ่มมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และนำสิ่งที่ดีให้กับลูกค้า แต่การนำเทคโนโลยีเข้ามาโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นการมุ่งไปสู่การรักษามากกว่าจุดประสงค์เพื่อความผ่อนคลาย อันเป็นเจตนารมณ์ที่แท้จริงของธุรกิจสปา อาจจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าที่คาดคิด ทำให้เสียหายต่อธุรกิจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ผู้บริโภคคำนึงถึงเรื่องสิทธิในการรับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยจากการใช้บริการ

ดังนั้นเพื่อให้การบริการมีคุณภาพและความปลอดภัยมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมาย จึงได้กำหนดความปลอดภัย ไว้เป็น 1 ในจำนวน 5 มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยหลักการที่สำคัญเมื่อจะนำเทคโนโลยีมาใช้คือ

1.ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเครื่องมือนั้นไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ เพราะหลายๆครั้งที่ผู้จำหน่ายจะให้ข้อมูลว่าเป็นเครื่องมือที่นำเข้ามาโดยถูกกฎหมาย แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจดทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะใช้ได้แต่เฉพาะผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะเท่านั้น

2.ต้องดำเนินการให้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติการสำหรับบริการนั้นหรือจัดทำคู่มือการใช้เครื่องมือ และพัฒนาผู้ให้บริการสามารถให้บริการนั้นๆ ได้ตามคู่มือที่จัดทำขึ้น

3.ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์นั้นเป็นอย่างดี เป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ และมีหน้าที่คอยตรวจตราดูแลการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวทั้งในขณะใช้งานและหลังการใช้งาน

4.ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบฉุกเฉินสำหรับบริการ ซึ่งสามารถหยุดการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติในทันทีที่เกิดจากภาวะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ และการเข้าถึงเพื่อใช้ระบบฉุกเฉินนั้นต้องสามารถกระทำได้โดยง่ายและสะดวกในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

5.ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบคัดกรองผู้รับบริการ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเข้าใช้บริการ โดยเฉพาะต้องไม่อนุญาตให้สตรีตั้งครรภ์ ผู้ใช้ยาบางประเภท ที่อาจเกิดปัญหาได้เมื่อเข้าใช้อุปกรณ์บางชนิด ผู้ที่เพิ่งจะดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเมาสุรา ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าใช้อุปกรณ์ หรือบริการที่เสี่ยงต่อภาวะนั้น เว้นแต่จะได้รับการสั่งให้ใช้อุปกรณ์จากแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการผู้ดำเนินการสปา พนักงานผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้มารับบริการที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

ที่มา:  The official magazine of the Thai Spa Association on August - September 2010 Page 13| http://www.thaispaassociation.com/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@honghuatshop.com

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สูตรทำโลชั่น/ครีม ทาผิว | DIY SKIN LOTION / CREAM

หลายท่านที่เคยทำโลชั่นทาผิวแบบเดิม ๆ ที่ต้องมีส่วนผสมในส่วนของน้ำ และน้ำมัน สารกันเสียก็ต้องใช้ถึง 2 ตัว คือ PROPYL PARABEN และ METHYL PARABEN ปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะเป็นที่ถกเถึยงกันคือ ทำไมสองส่วนเมื่อผสมกัน จะแยกชั้นไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ในสูตรการทำแบบเก่า ต้องใช้ความร้อนที่คงที่ เหมือนกัน จึงจะเข้ากันได้

ทั้งนี้ทาง บริษัท ฮงฮวด จำกัด จึงมีขอนำเสนอสูตรใหม่ ที่จะทำให้ปัญหาข้างต้นหมดไป ไม่ต้องกังวลเรื่องอุณหภูมิ สารกันเสีย แถมยังทำได้ทั้งแบบโลชั่น และแบบครีมอีกด้วย คือ

HH SKIN LOTION & HH SKIN CREAM by HONG HUAT COMPANY LIMITED

วัตถุดิบหลักที่เกี่ยวข้องได้แก่

HH LOTION CSP
สารสร้างความหนืด และช่วยประสานน้ำกับน้ำมันHH LOTION ESG
สารช่วยประสานน้ำกับน้ำมัน


HH LOTION COE
สารทำให้ผิวอ่อนนุ่ม


CARNATION 70

GLYCERINE @ 1 KG ใช้ในการทำ HH CREAM LOTION
สารให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว

PROPYLENE GLYCOL @ 1 KG ใช้ในการทำ HH SKIN LOTION
สารให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว


GLYDANT @ 0.10 KG
สารกันเสีย
วัตถุดิบที่ใช้ในการทำ HH SKIN LOTION เมื่อทำเสร็จจะได้ 10 กิโลกรัม
 1. HH LOTION CSP
 2. HH LOTION COE
 3. CARNATION 70
 4. PROPYLENE GLYCOL
 5. GLYDANT
 6. WATER
 7. HH LOTION ESG
 8. PERFUME


วัตถุดิบที่ใช้ในการทำ HH SKIN CREAM  เมื่อทำเสร็จจะได้ 10 กิโลกรัม
 1. HH LOTION CSP
 2. HH LOTION COE
 3. CARNATION 70
 4. IMEX GLYCERINE
 5. GLYDANT
 6. WATER
 7. HH LOTION ESG
 8. PERFUME
ข้อดีของสูตรนี้ คือ
 • ทำง่าย ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อน
 • ประหยัดเวลาในการทำมาก
 • ใช้สารกันเสียเพียงตัวเดียว
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@honghuatshop.com
http://www.honghuatshop.com/ | www.facebook.com/honghuatshop |
หรือ Add Line ID : @shophonghuat

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สูตรทำยาหม่องบาล์ม | DIY Balm

ยาหม่องอยู่คู่กับคนไทยเรามานานแสนนาน แก้ปวดหัว วิงเวียนศรีษะ มีหลายยี่ห้อ หลายราคา ในท้องตลาดบ้านเรา ระยะหลังมีธุรกิจ SME เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก มีไม่น้อยเลยทีเดียว ที่เลือกการทำยาหม่องเป็นอาชีพหลัก บ้างก็เป็นอาชีพเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ OTOP ระยะหลังได้การพูดถึงเป็นอันมาก

บริษัท ฮงฮวด จำกัด เป็นผู้นำในวงการเคมีภัณฑ์เครื่องสำอางนี้ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาชีพให้กับทุก ๆ คน โดยใครคิดจะทำยาหม่อง คิดถึงเราได้เลยครับ เรามีอุปกรณ์ ส่วนประกอบทุกอย่าง ให้คุณเลือกหา

การทำยาหม่องนั้นง่ายมาก ดูเหมือนยากแต่ไม่ยาก มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ (ทั้งหมดหาซื้อได้ที่ บริษัท ฮงฮวด จำกัด ทุกสาขา หรือ ทางเวปไซด์ของเราได้เลยครับ DIY BALM


หมายเหตุ
 • หากต้องการใส่สีสัน ให้ใช้สีน้ำมันเท่านั้น ผสมในขั้นตอนที่ 4 (ไม่สามารถใช้สีผสมอาหารได้)
 • เมื่อทำเสร็จแล้ว ควรต้องแจ้ง คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขึ้นทะเบียนยาให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • และปิดฉลาก แสดงสรรพคุณให้ถูกต้องต่อไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@honghuatshop.com
http://www.honghuatshop.com/ | www.facebook.com/honghuatsho
หรือ Add Line ID : @shophonghuat