Translate

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ความปลอดภัยตามมาตราฐานสปา | SPA safety

ที่มา:  The official magazine of the Thai Spa Association on August - September 2010 Page 13| http://www.thaispaassociation.com/

ความปลอดภัยตามมาตราฐานสปา
กระทรวงสาธารณสุข

“สปา” เป็นรูปแบบผสมผสานศาสตร์แห่งการบำบัดเพื่อสุขภาพหลายอย่างมารวมกัน ด้วยการบริการที่ผ่อนคลายด้วยน้ำ โดยเน้นความสุขจากการผ่อนคลายที่เกิดจากรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัสเพื่อสุขภาพที่ดดี จากการผ่อนคลายที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

ปัจจุบันสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพหลายๆ แห่งจึงนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นเมนูบริการเพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างและเป็นเพิ่มมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และนำสิ่งที่ดีให้กับลูกค้า แต่การนำเทคโนโลยีเข้ามาโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นการมุ่งไปสู่การรักษามากกว่าจุดประสงค์เพื่อความผ่อนคลาย อันเป็นเจตนารมณ์ที่แท้จริงของธุรกิจสปา อาจจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าที่คาดคิด ทำให้เสียหายต่อธุรกิจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ผู้บริโภคคำนึงถึงเรื่องสิทธิในการรับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยจากการใช้บริการ

ดังนั้นเพื่อให้การบริการมีคุณภาพและความปลอดภัยมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมาย จึงได้กำหนดความปลอดภัย ไว้เป็น 1 ในจำนวน 5 มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยหลักการที่สำคัญเมื่อจะนำเทคโนโลยีมาใช้คือ

1.ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเครื่องมือนั้นไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ เพราะหลายๆครั้งที่ผู้จำหน่ายจะให้ข้อมูลว่าเป็นเครื่องมือที่นำเข้ามาโดยถูกกฎหมาย แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจดทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะใช้ได้แต่เฉพาะผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะเท่านั้น

2.ต้องดำเนินการให้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติการสำหรับบริการนั้นหรือจัดทำคู่มือการใช้เครื่องมือ และพัฒนาผู้ให้บริการสามารถให้บริการนั้นๆ ได้ตามคู่มือที่จัดทำขึ้น

3.ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์นั้นเป็นอย่างดี เป็นผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ และมีหน้าที่คอยตรวจตราดูแลการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวทั้งในขณะใช้งานและหลังการใช้งาน

4.ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบฉุกเฉินสำหรับบริการ ซึ่งสามารถหยุดการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติในทันทีที่เกิดจากภาวะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ และการเข้าถึงเพื่อใช้ระบบฉุกเฉินนั้นต้องสามารถกระทำได้โดยง่ายและสะดวกในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

5.ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีระบบคัดกรองผู้รับบริการ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเข้าใช้บริการ โดยเฉพาะต้องไม่อนุญาตให้สตรีตั้งครรภ์ ผู้ใช้ยาบางประเภท ที่อาจเกิดปัญหาได้เมื่อเข้าใช้อุปกรณ์บางชนิด ผู้ที่เพิ่งจะดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเมาสุรา ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าใช้อุปกรณ์ หรือบริการที่เสี่ยงต่อภาวะนั้น เว้นแต่จะได้รับการสั่งให้ใช้อุปกรณ์จากแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการผู้ดำเนินการสปา พนักงานผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้มารับบริการที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

ที่มา:  The official magazine of the Thai Spa Association on August - September 2010 Page 13| http://www.thaispaassociation.com/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@honghuatshop.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น