Translate

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เกษตรหนึ่งใจฯ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำผลิตภัณฑ์ใช้เองจากสมุนไพรท้องถิ่น ต่อยอดสร้างรายได้เสริม

ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ ดำเนินกิจกรรม เพื่อร่วมสืบสานแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรหนึ่งใจ ครบเครื่องกับฮงฮวด” หัวข้อ การผลิตแชมพู สบู่เหลวอาบน้ำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และเจลล้างมือ ด้วยการประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้เสริม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โครงการตามพระดำริในพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับพันธมิตร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค. 34) จังหวัดพิษณุโลก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณรัตนพล ตั้งตรงศักดิ์ และทีมวิทยากรจาก บริษัท ฮงฮวด จำกัด ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรหนึ่งใจ ครบเครื่องกับฮงฮวด” หัวข้อ การผลิตแชมพู สบู่เหลวอาบน้ำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และเจลล้างมือ ด้วยการประยุกต์ใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้เสริม ทำให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้สมุนไพรพื้นถิ่นสำหรับทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน และสามารถต่อยอดผลิตจำหน่ายในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนได้ ทั้งนี้เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ยั่งยืนอยู่คู่กับประเทศไทยตราบนานเท่านาน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการดำรงชีวิตให้เกิดการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส แนะแนวทางการประยุกต์ใช้ผลผลิตทางการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางเกตรให้แก่กำลังพลของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ นักรบสีน้ำเงิน ผู้เป็นที่รักของประชาชน และผู้นำชุมชนเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ซึ่งจะส่งผลดีต่อด้านเกษตรกรรม ด้านพัฒนาสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะเน้นย้ำและแนะนำแก่นแท้ของแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติจริง เนื้อหาการอบรมในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้น และหลักการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องใช้ประจำบ้าน เพื่อประยุกต์ใช้กับสมุนไพรประจำท้องถิ่น และการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นถิ่น สู่ระดับวิสาหกิจชุมชน การผลิตแชมพู สบู่เหลวอาบน้ำ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้กวาวเครือขาวในผลิตภัณฑ์ การผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า และตัวอย่างการประยุกต์ใช้สมุนไพรใน ผลิตภัณฑ์ การผลิตเจลล้างมือ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้สมุนไพรในผลิตภัณฑ์
คุณรัตนพล ตั้งตรงศักดิ์ และทีมวิทยากรจาก บริษัท ฮงฮวด จำกัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระยะเวลากว่า 80 ปี ที่บริษัทฮงฮวด เป็นผู้นำเข้าจำหน่ายหัวน้ำหอมและเคมีอุตสาหกรรม รวมทั้งสินค้าอื่นๆอีกมาก ด้วยวิธีการดำเนินงานของผู้บริหารที่มุ่งมั่นเน้นการบริการอย่างซื่อสัตย์และ จริงใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า ส่งผลให้ บริษัท ฮงฮวด จำกัด เป็นที่ยอมรับและ เชื่อถืออย่างกว้างขวาง โดยจำหน่ายให้แก่บริษัทอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้า ของประเทศไทย เช่น บริษัทผลิตเครื่องสำอาง, บริษัทผลิตยา หรือ บริษัทผลิตเคมี ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของสินค้าเคมีชั้นนำหลากหลายชนิด ก่อนตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2478 ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนนำเข้าจำหน่ายสินค้าและกระจายสินค้ามากมายหลายประเภท เช่น สินค้าเคมีอุตสาหกรรม, หัวน้ำหอม, สิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่นและให้บริการตลอดมาคือ ลูกค้าต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยมีสโลแกนประจำบริษัทฯ คือ “บริการดี สินค้ามีคุณภาพ ซื่อสัตย์ในบริการ มาตรฐานฮงฮวด” อันเป็นปณิธานให้พนักงานของเราทุกคนเต็มใจและบริการกับลูกค้าอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ซึ่งการที่ได้มีความร่วมมือกับศูนย์เกษตรหนึ่งใจในครั้งนี้ ทางบริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการบริการและทำประโยชน์เพื่อสังคม ถือเป็นหนึ่งในปณิธานการทำงานของบริษัท


รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ขอเชิญชวนชุมชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของศูนย์เกษตรหนึ่งใจ อาทิ โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ ให้พี่เลี้ยง” เป็นโครงการที่ขอเชิญชวนผู้มีความพร้อม สมัครเป็นพี่เลี้ยงและสถานที่ศึกษาดูงาน โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน” เป็นโครงการที่ร่วมกันอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทยและต่อยอดผักพื้นถิ่นในภาคต่างๆ นอกจากโครงการสำหรับผู้ใหญ่ที่กล่าวมาแล้ว เรากำลังจะเปิดตัวโครงการการสำหรับเยาวชน ได้แก่โครงการ “เกษตรหนึ่งใจ จุดประกายให้เยาวชน อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน” เป็นโครงการที่จะปลูกฝังให้เยาวชน น้อมนำแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการดำรงชีวิตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นความร่วมมือจาก บริษัท บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด แล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากคุณพรศักดิ์ พงศาปาน หรือ ลุงพร สอนอาชีพ แบรนด์แอมบาสเดอร์ผักพื้นบ้าน ที่จะช่วยต่อยอดการสร้างอาชีพและการตลาด เพื่อจุดประกายการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงให้แก่เยาวชนต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) สำนักงานศูนย์เกษตรหนึ่งใจ กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท์ 083 559 8448 (หมายเลขเจ้าหน้าที่กองงานฯ) อีเมล์ molku@ku.ac.th ไลน์ ไอดี microku หรือ ajmaewCredit By.www.kapook.com และ รศ. ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ 
ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

ติดต่อสอบถามเราเพิ่มเติมได้ที่
www.honghuatshop.com
www.facebook.com/honghuatshop
LINE: @shophonghuat
info@honghuatshop.com

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

DIY HAND LAUNDRY LIQUID สูตรทำน้ำยาซักผ้ามือ

สูตรน้ำยาซักผ้ามือ
How to Make Hand Laundry Liquid

สูตรน้ำยาซักผ้ามือนี้ เป็นสูตรอ่อน ไม่มีสารขจัดคราบ เหมาะสำหรับผ้าที่ไม่สกปรกมาก ทำได้ประมาณ 3 กก.

ส่วนผสม Ingredients:

อันดับ        รายการ                            %         ปริมาณการใช้ (Qty)
 1. EMAL 28CTN                      35%            1 KG.
 2. EMAL 10PT                           5%            0.10 KG.
 3. SODIUM CHLORIDE           2%            0.60 KG.
 4. PRESERVATIVE               0.10%            3 GM.
 5. FRAGRANCE                   0.50%            15 GM.
 6. WATER                            57.40%            1.72 KG.

ขั้นตอนการผสม

 1. ละลายผงฟอง EMAL 10PT ในน้ำสะอาด แล้วพักไว้
 2. ผสมหัวน้ำหอมกับหัวแชมพู EMAL 28CTN
 3. เติมผงฟองที่ละลายแล้วกับหัวแชมพูที่ได้
 4. ปรับความข้นด้วย SODIUM CHLORIDE กวนให้เข้ากัน
 5. เติมสี และสารกันเสีย
 1. To mix EMAL 10PT into water.
 2. To mix EMAL 28CTN and fragrance together.
 3. To mix step 1 into step 2
 4. To thicken with SODIUM CHLORIDE after.
 5. Lastly, coloring and adding preservative.

ติดต่อสอบถามเราเพิ่มเติมได้ที่
www.honghuatshop.com
www.facebook.com/honghuatshop
LINE: @shophonghuat
info@honghuatshop.com

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

HONG HUAT TOP PERFUMES 2016

หัวน้ำหอมขายดี อันดับสูงสุดปี 2016 | Hong Huat Top 50 Perfumes 2016


Ranking Item Lookup Code Description
1 8858746445911 BITNY MIDNITE FANTACY W
2 8858746434106 MOSCHI W
3 8858746466152 RAV POLO SPORT M
4 8858746418830 LNCM POEM A W
5 8858746462451 ZZOO SUED M
6 8858746425579 CEK1 UNISEX
7 8858746438227 BURBER LONDON W
8 8858746466121 BITNY FANTACY CP W
9 8858746458461 PUTCHA SEZY NITE W
10 8858746422035 C.BE UNISEX
11 8858746466091 GUC RUSH CP W
12 8858746421243 KLENIC HAPPY FOR M
13 8858746468439 DEOR CHERRY BLOOM W
14 8858746470081 VIC ZO SEXY W
15 8858746458669 CHANY BLUE M
16 8858746435929 DK DELICIOUS W
17 8858746458294 GESS W
18 8858746435325 CHANY ALLY SPORT M
19 8858746466855 DEOR ADDICC W
20 8858746421618 DEOR JADOR W
21 8858746461195 LANCM MIRAKLE W
22 8858746437930 RAV POLO BLACK M
23 8858746448127 PUTCHA SEZY MEE W
24 8858746470128 CHAB SIGNATURE M
25 8858746463304 CHANY CHANT TENDER W
26 8858746431228 CHANY CHANCE W
27 8858746421885 JEAN M
28 8858746437695 VALENTI W
29 8858746425678 DK FRESH BROSSOM W
30 8858746448080 PRAYBOY VEGAS M
31 8858746470869 VIC BOMSHELL W
32 8858746400101 VIC LOVE HEAVEN W
33 8858746426163 PARIS CIREN W
34 8858746431990 RAV POLO BLUE M
35 8858746415938 VER BLUE JEAN M
36 8858746435844 ARMAN BLACK CODE M
37 8858746418656 MIYAKE (H) W
38 8858746423636 ESTE PLEASURES W(K)
39 8858746415150 ZK ETN FOR M F
40 8858746419554 DAVID COOL WT M
41 8858746459079 CHOM PETTY DOL W
42 8858746437008 DEOR ADDICT 2 W
43 8858746417567 GUY DRAK N M
44 8858746430139 DEOR FOREVER&EVER W
45 8858746470661 GUC FLOLA W
46 8858746425739 RAV W
47 8858746417147 CHANY COCO MADEM W
48 8858746436841 BURBER BRIT W
49 8858746447847 BVL AQUA PURE HOM
50 8858746424893 TOM BOY

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

DIY GEL HAND WASH | สูตรเจลล้างมือ


สูตรทำเจลล้างมือ 
How to Make Gel Hand Wash

ทำเจลล้างมือใช้เอง ไม่ต้องง้อน้ำแล้ว นำไปใช้ติดตัว ยามจำเป็น หรือให้ลูกไปโรงเรียนก็ดี ทำแสนง่าย ลองมาทำดูกันเลยค่ะ

วิธีทำง่ายๆ ตามวีดีโอด้านล่างHow to make:
 1. Firstly, to mix CARBOPOL into water and stir.
 2. To mix ETHYL ALCOHOL and tricosan and stir.
 3. To mix with step 1
 4. Then, fill TRIETHANOLAMINE and water and stir.
 5. Lastly, mix FRANGRANCE and stir. Finish.


ติดต่อสอบถามเราเพิ่มเติมได้ที่
www.honghuatshop.com
www.facebook.com/honghuatshop
LINE: @shophonghuat
info@honghuatshop.com

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Hong Huat Top Perfumes on 2015

หัวน้ำหอมขายดี อันดับสูงสุดปี 2015 | Hong Huat Top Perfumes 2015


Ranking Item Lookup Code Description
1 8858746434106 MOSCHI W
2 8858746445911 BITNY MIDNITE FANTACY W
3 8858746418830 LNCM POEM A W
4 8858746466152 RAV POLO SPORT M
5 8858746462451 ZZOO SUED M
6 8858746438227 BURBER LONDON W
7 8858746425579 CEK1 UNISEX
8 8858746466121 BITNY FANTACY CP W
9 8858746458461 PUTCHA SEZY NITE W
10 8858746422035 C.BE UNISEX
11 8858746466091 GUC RUSH CP W
12 8858746421243 KLENIC HAPPY FOR M
13 8858746458294 GESS W
14 8858746435929 DK DELICIOUS W
15 8858746448127 PUTCHA SEZY MEE W
16 8858746437930 RAV POLO BLACK M
17 8858746421618 DEOR JADOR W
18 8858746466855 DEOR ADDICC W
19 8858746435325 CHANY ALLY SPORT M
20 8858746431228 CHANY CHANCE W
21 8858746461195 LANCM MIRAKLE W
22 8858746458669 CHANY BLUE M
23 8858746421885 JEAN M
24 8858746463304 CHANY CHANT TENDER W
25 8858746437695 VALENTI W
26 8858746468439 DEOR CHERRY BLOOM W
27 8858746425678 DK FRESH BROSSOM W
28 8858746448080 PRAYBOY VEGAS M
29 8858746400101 VIC LOVE HEAVEN W
30 8858746438104 PARIS HILTON W
31 8858746415938 VER BLUE JEAN M
32 8858746431990 RAV POLO BLUE M
33 8858746415150 ZK ETN FOR M F
34 8858746418656 MIYAKE (H) W
35 8858746423636 ESTE PLEASURES W(K)
36 8858746435844 ARMAN BLACK CODE M
37 8858746437008 DEOR ADDICT 2 W
38 8858746459079 CHOM PETTY DOL W
39 8858746419554 DAVID COOL WT M
40 8858746423858 RAV POLO SPORT M (F)
41 8858746430139 DEOR FOREVER&EVER W
42 8858746417567 GUY DRAK N M
43 8858746437619 LANCM HINOSE W
44 8858746425739 RAV W
45 8858746424893 TOM BOY
46 8858746470081 VIC ZO SEXY W
47 8858746436841 BURBER BRIT W
48 8858746419158 ZK ETN FOR W
49 8858746423933 DEOR POISON (N) W
50 8858746470128 CHAB SIGNATURE M

ติดต่อสอบถามเราเพิ่มเติมได้ที่
www.honghuatshop.com
www.facebook.com/honghuatshop
LINE: @shophonghuat
info@honghuatshop.com

วิธีการผสมน้ำหอมแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง | Mixing Perfume

HOW TO MIX PERFUME

ถ้าคุณต้องการกลิ่นหอม แบบประหยัด คุณสามารถหาซื้อส่วนผสมหัวน้ำหอมคุณภาพต่างๆ จากฮงฮวดได้ทุกสาขา ทำก็ง่ายแสนง่าย อยากใช้เท่าไรก็ใช้แบบไม่รู้สึกเสียดาย แต่คุ้มค่า Ingredients:
 1. Ethyl Alcohol and Denatured with Denatonium Benzoate)
 2. Musk (To make long lasting)
 3. White Musk (To make long lasting and dilute intense odor of Ethyl Alcohol.
 4. Concentrated Fragrances
 5. Spray Bottle or Empty Glass Container
How to mix:

To mix Alcohol and Musk MUSK 10% MUSK 60% MUSCOFIX 100% WHITE MUSK
DEB96 350 GM 25 GM 25 GM 12.5 GM 25 GM
DEB96M 350 GM 25 GM 25 GM 12.5 GM -
 1. Mix Ethyl Alcohol and Musk or White Musk each other (select one of them, please see the above table). Only Ethyl Alcohol is acceptable. Musk is additive.
 2. To mix perfume/fragrance 25% with above Ethyl Alcohol 75%
 3. Finally, fill in the bottle and keep in the cold temperature or in the refrigerator. Finish.

หรือดูวิธีการทำได้ใน You Tube คะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@honghuatshop.com
http://www.honghuatshop.com/ | www.facebook.com/honghuatshop |
หรือ Add Line ID :  @shophonghuat